logo DJ

Profil mVýroba mMateriály mVýrobkymKontakt

Nadlimitná zákazka/Nákup inovatívnej technológie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (Publikačný úrad)

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (eVestník ÚVO)

 

Súťažné podklady

1 2 3 4 5 6
  1. Súťažné podklady časť 1. (.pdf)
  2. Súťažné podklady časť 2. (.pdf)
  3. Súťažné podklady časť 3. (.pdf)
  4. Formulár: Cenová ponuka časť 1. (.xlsx)
  5. Formulár: Cenová ponuka časť 2. (.xlsx)
  6. Formulár: Cenová ponuka časť 3. (.xlsx)

 

Redakčná oprava

 

OZNAM:
Žiadame záujemcov, ktorí si stiahnu súťažné podklady k nadlimitnej zákazke "Nákup inovatívnej technológie" z webového sídla, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili verejnému obstarávateľovi, elektronicky, na adresu: sotnikova.viera@gmail.com. V oznámení je potrebné uviesť identifikačné údaje záujemcu a termín stiahnutia súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ predmetné oznámenie vyžaduje, ak to bude relavantné, z dôvodu následného zasielania vysvetlenia k súťažným podkladom.

 

Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné"

 

Otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá"

facebook

© D&J Design s.r.o., Mikušovská cesta  5528, 984 01 Lučenec, Slovak Republic
mTel:  + 421 907 870 262, Fax: + 421 47 432 0720